Es fehlen im Bild (leider):
Daniela G., Hanah L., Henrik H., Mathias B., Maximilian M., Lisa R.,

Björn R., Nora G., Tatjana K., Veronika S.